ตอนที่ 3 พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำ

Posted by chatpon, With 0 Comments, Category: บทเรียนชีวิตคริสเตียน, สังเกตน้ำพระทัยพระเจ้า, Tags:

ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในเรา (กจ.11:12, 16:17) จากพระธรรมยอห์น 14:15-17  พระเยซูทรงเป็นผู้ช่วยให้แก่เราซึ่งเป็นผู้รอบรู้ทุกสิ่ง  เราเห็นตัวอย่างของการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในเหตุการณ์เหล่านี้

เรื่องนี้ คริสเตียนหลายคน ไม่สนใจเท่าไหร่ เพราะพระเจ้าประทานพระวิญญาณเข้ามาในชีวิตของเรา เพื่อสอน ทรงนำ ช่วยเหลือ ท่านลองคิดดูว่า พระวิญญาณทรงช่วยพระเยซูอย่างไร พระองค์ก็ทรงเสด็จมาช่วยท่านอย่างนั้น พระวิญญาณจะทรงนำสถานการณ์ และ ดลใจเรา ให้ควรไม่ควร หรือทำงานร่วมกับจิตสำนึกของเรา ในการตัดสินใจ เมื่อก่อนจิตสำนึกเราหลับ มืดบอด แต่เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์ จิตวิญญาณเรา มีชีวิตขึ้น และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงทำงานผ่านจิตสำนึก และวิญญาณที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมา   แต่อย่างไรเราก็ต้องมีมาตรฐานชัดเจนเพื่อไม่ให้เราคิดตามใจตัวเอง  พระองค์จะทรงนำก็ต่อเมื่อคนนั้น สังเกตุ ยำเกรง และ มีพระวจนะของพระเจ้าในชีวิต เพราะพระวิญญาณจะทำงานผ่านพระวจนะพระเจ้า  ผ่านทางความสัมพันธ์ในชีวิตเราเท่านั้น

No related posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *